BONNIE & THE GANG

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

De ‘roarest tiger’ wedstrijd loopt vanaf de dag van publicering tot en met 1 maart 2015. Je kan het patroon van je masker downloaden en uitprinten op dik papier, of je exemplaar komen ophalen in de POP UP store in Antwerpen van af 6 februari 2015 tem 1 maart 2015, open van maandag tot zaterdag tussen 10.00 en 18.00 uur. Ook open op zondag 1 maart van 11.00 tot 18.00 uur.
Na het maken van je masker maak je een leuke foto van jezelf met het masker. Die foto kan je uploaden op www.inedehaes.com, je gegevens invullen en zo kans maken op een ine de haes outfit. Welke dat is kan in overleg beslist worden, mede afhankelijk van de leeftijd en geslacht. De winnaar wordt bekent gemaakt op de website van ine de haes, de facebookpagina en mogelijk ook op andere social media.
De foto’s kunnen ook op de facebook pagina van ine de haes en andere social media.

De kleine lettertjes

1. INLEIDING

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de ‘roarest contest’ wedstrijd die ine de haes organiseert via haar website. Ook wanneer deze door andere en social media gecommuniceerd wordt zijn de regels van toepassing.

 

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1. De wedstrijd is bedoeld voor kinderen tot 14 jaar.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat ine de haes ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: betalend vast nummer, sms, mms,...) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan ine de haes voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

 

3. WEDSTRIJDVERLOOP

Aangezien de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, worden de winnaar of winnaars bepaald door ine de haes in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer ine de haes de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van ine de haes. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart ine de haes tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Ine de haes is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien ine de haes vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet gepast wordt bevonden.

 

4. PRIJZEN

4.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. Artikelen die je via ine de haes wint mag je niet aan anderen doorverkopen.

4.2. ine de haes kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3 De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven. Geenszins kan worden verondersteld dat ine de haes de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.  

 

5. AANSPRAKELIJKHEID VAN ine de haes

5.1. ine de haes is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. ine de haes is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 ine de haes is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is ine de haes niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, de prijs en kan ine de haes de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege ine de haes. 

5.5 Indien ine de haes genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan ine de haes hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6 ine de haes is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. ine de haes kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

 

6. PERSOONSGEGEVENS

6.1. De persoonsgegevens die ine de haes over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de privacyverklaring van ine de haes.

Het beleid van ine de haes met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van ine de haes.  

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van ine de haes alsook andere -kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers.

 

7. TOEZICHT OP WEDSTRIJD EN BESLISSINGEN

7.1. ine de haes houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt ine de haes zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden - al dan niet online - van ine de haes uit te sluiten.

Ine de haes behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door ine de haes geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met ine de haes of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

 

8. MEDE-ORGANISATOREN

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van ine de haes te worden gelezen als verwijzend naar zowel ine de haes als de mede-organisator(en).

 

9. HET REGLEMENT

9.1. Door deel te nemen aan online wedstrijden van ine de haes aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die ine de haes in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan ine de haes dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van ine de haes en kan daar desgewenst worden afgedrukt.